Aanmelden nieuwsbrief

Match-id BV
Australiëlaan 60
6199 AA Maastricht-Airport

T 043 - 365 92 80


www.match-id.nl

KVK 14096556
BTW NL8184.88.669B01

Copyright 2016 Match-id

Behorende bij Match-id b.v., gevestigd te Maastricht Airport, Australiëlaan 60, 6199 AA, inschrijfnummer KvK 1409655.

Match-id b.v. verleent naar beste inzet en vermogen de volgende producten en/of diensten:

het op abonnementsbasis ter beschikking stellen van internetapplicaties voor online assessments, het samenstellen van normprofielen voor functies, functiegroepen en organisaties, het afnemen van (online) assessments voor preselectie en selectie, team en management gedragmetingen en alle adviesdiensten die direct aan de bovenstaande activiteiten zijn gekoppeld alsmede consultancy op het gebied van human resource management, arbeidsmarktcommunicatie, detachering, interim management en werving en selectie.

Alle overeenkomsten zijn uitsluitend inspanningsovereenkomsten en zijn nimmer resultaatovereenkomsten.

Alle genoemde prijzen zijn exclusief BTW, tenzij anders vermeld.

Artikel I. Toepasselijkheid van de voorwaarden

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en op alle overeenkomsten gesloten met Match-id b.v..
 2. Aanvullingen op en afwijkingen van deze voorwaarden, alsmede het geheel of gedeeltelijk van toepassing verklaren van de voorwaarden van de opdrachtgever hebben slechts gelding indien en voorzover Match-id b.v. uitdrukkelijk, d.w.z. schriftelijk daarmee akkoord is gegaan.
 3. Match-id b.v. behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden aan te passen of aan te vullen.

Artikel II. Offertes en overeenkomsten

 1. Alle offertes en de daarin vermelde prijzen en condities zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders werd overeengekomen.
 2. De offertes hebben een geldigheid van 30 dagen.
 3. Overeenkomsten betreffen het in abonnement geven van internetapplicaties dan wel het gebruik van (standaard) software gedurende een vooraf afgesproken periode en/of het uitvoeren van (advies)opdrachten en de levering van adviesdiensten.
 4. Overeenkomsten komen tot stand na ondertekening van de offerte, voor akkoord, door opdrachtgever.
 5. Voor maatwerk aanpassingen in de software werkt Match-id b.v. samen met IT-bedrijven. Aan de klanten van Match-id b.v. worden de kosten voor maatwerk in rekening gebracht.

Artikel III. Kosten opdracht

 1. Opdrachten hebben betrekking op het in abonnement geven van internetapplicaties voor online assessments, werving en selectie, detachering, interim management en het verlenen van advies.
 2. De levering van diensten door Match-id b.v. worden aan de opdrachtgever vooraf begroot.
 3. De kosten voor huur van een accommodatie, alsmede alle andere bijkomende kosten – voorzover deze door Match-id b.v. zullen worden gemaakt – zullen afzonderlijk in rekening worden gebracht, tenzij anders overeengekomen.
 4. Indien door Match-id b.v. aan de opdrachtgever een begroting van het aantal met de uitvoering van de opdracht gemoeide dagdelen/uren wordt afgegeven, geschiedt zulks vrijblijvend. Dat betekent, dat de begroting zonder overleg met de opdrachtgever met niet meer dan maximaal 15% mag worden overschreden. Verdere overschrijding van de kosten kan slechts voor rekening van de opdrachtgever plaatsvinden indien daarover tussen Match-id b.v. en de opdrachtgever overeenstemming is bereikt.
 5. Indien na de totstandkoming van de overeenkomst en voor het overeengekomen tijdstip van de uitvoering van de opdracht of de levering van diensten een verhoging van de lonen, sociale lasten, dan wel van andere kostenbepalende factoren is opgetreden, is Match-id b.v. gerechtigd de extra kosten dienovereenkomstig door te berekenen.
 6. Overleg door Match-id b.v. met de opdrachtgever ter voorbereiding van het uitbrengen van een offerte is kosteloos, tenzij voor het maken van een offerte adviesuren nodig zijn. Vervolgoverleg, dat niet leidt tot totstandkoming van een overeenkomst voor de opdrachtgever wordt aan de opdrachtgever in rekening gebracht volgens het gebruikelijke uurtarief van Match-id b.v., zonodig vermeerderd met de door Match-id b.v. gemaakte reis- en verblijfkosten.
 7. Indien Match-id b.v. al dan niet voorafgaande aan de totstandkoming van de overeenkomst voor de opdrachtgever een zogenaamd ‘proef assessment’ verzorgt, wordt deze proef beschouwd als een afzonderlijke opdracht, die afzonderlijk wordt gefactureerd.
 8. 8. Indien Match-id b.v. internetapplicatie(s) in abonnement geeft aan een opdrachtgever gebeurt dit op basis van een contract. Een abonnementscontract heeft een minimale looptijd van 1 jaar. Match-id b.v. is gerechtigd de abonnementsprijs jaarlijks te indexeren.

Artikel IV. Uitvoering opdrachten

 1. Match-id b.v. kan voor de uitvoering van de opdrachten adviseurs en/of medewerkers inschakelen, die Match-id b.v.– gegeven de opdracht en de geldende omstandigheden – het meest geschikt acht. Match-id b.v. is gerechtigd tot tussentijdse wijziging van de ingeschakelde adviseurs en/of medewerkers, indien haar dat in het belang van de goede uitvoering van de opdracht gewenst of noodzakelijk voorkomt.
 2. De opdrachtgever zal de adviseurs/medewerkers van Match-id b.v. zorgvuldig introduceren binnen de organisatie, waarvoor de opdracht wordt uitgevoerd. De opdrachtgever zal hen op eerste verzoek alle gewenste of noodzakelijke inlichtingen verstrekken ten behoeve van de uitvoering van de opdracht. De opdrachtgever staat in voor de kwaliteit van de tot zijn organisatie behorende medewerkers die bij de werkzaamheden van Match-id b.v. worden ingeschakeld.
 3. Overleg tussen opdrachtgever en de adviseurs/medewerkers met de uitvoering van de opdracht belast zal uitsluitend plaatsvinden met medeweten van Match-id b.v.
 4. Partijen zullen ieder afzonderlijk alles doen – binnen de grenzen van het redelijke – wat in hun vermogen ligt om te werken aan het welslagen van de opdracht.
 5. Wat betreft opdrachten waarbij assessment- of psychologisch onderzoek plaatsvindt, houdt Match-id b.v. zich aan de beroepscode van het Nederlands Instituut van Psychologen, kortweg NIP. Deze beroepscode is terug te vinden op internetadres www.psynip.nl.

Artikel V. Fasering en duur van de opdracht

 1. Afhankelijk van de aard van de opdracht kan de uitvoering éénmalig zijn, herhaald worden, in fasen geschieden of betrekking hebben op een bepaalde periode. Indien is overeengekomen dat de uitvoering in fasen geschiedt, beschouwen partijen de opeenvolgende fasen als één opdracht.
 2. Alhoewel Match-id b.v. al het mogelijke zal doen om de opdracht te voltooien binnen de opgegeven duur, blijft het aangeven van de duur van een opdracht vrijblijvend.
 3. Een opdracht wordt geacht voltooid te zijn op het moment dat door Match-id b.v. de eindafrekening aan de opdrachtgever is verzonden.
 4. Indien opdrachtgever niet binnen een termijn van 7 dagen afwijzend reageert, wordt aangenomen dat de eindafrekening stilzwijgend is geaccepteerd en wordt de opdracht als voltooid beschouwd.

Artikel VI. Betaling

Match-id b.v. hanteert de volgende betalingscondities:

 1. Alle abonnementsgelden worden bij aanvang van de abonnementsperiode voor de overeengekomen looptijd in rekening gebracht.
 2. Alle facturen van Match-id b.v. dienen, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, binnen 30 dagen na factuurdatum te zijn voldaan door bijschrijving van het verschuldigde bedrag op de bankrekening van Match-id bv.
 3. Bij opdrachten met een waarde hoger dan € 20.000,- is Match-id b.v. gerechtigd een voorschotnota tot 50% van het totaalbedrag te versturen.
 4. De opdrachtgever is nimmer gerechtigd op de betalingen enige korting, aftrek, verrekening, opschorting, compensatie of schuldvergelijking toe te passen.
 5. In geval van achterwege blijven van de betaling dan wel niet tijdige betaling is Match-id b.v. gerechtigd iedere (verdere) uitvoering van de opdracht op te schorten, of de met de opdrachtgever gesloten overeenkomst dan wel gedeelten daarvan – zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst – bij aangetekend schrijven aan de opdrachtgever te ontbinden, een en ander met instandhouding van het recht van Match-id b.v. op betaling van het reeds gepresteerde alsmede op schadevergoeding.
 6. Indien betaling niet binnen de termijn genoemd onder sub 1 van dit artikel is geschied, is de opdrachtgever over het openstaande factuurbedrag, te rekenen vanaf de verzuimdatum of de vervaldag tot aan de dag der algehele voldoening een rente verschuldigd van 1% per maand zonder dat enige sommatie of ingebrekestelling zal zijn vereist.
 7. Match-id b.v. is voorts gerechtigd om naast de verschuldigde som en de rente genoemd onder sub 5 alle kosten, zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke, welke veroorzaakt zijn wegens niet-betaling van de opdrachtgever, te vorderen.

Artikel VII. Zekerheid

 1. Match-id b.v. is gerechtigd bij of na het aangaan van de overeenkomst te onderzoeken of de opdrachtgever voldoende kredietwaardig is voor de tijdelijke geldelijke nakoming daarvan. Voorts is Match-id b.v. gerechtigd om alvorens tot uitvoering van de opdracht over te gaan of de reeds aangevangen uitvoering voort te zetten, van de opdrachtgever zekerheid te verlangen dat hij de betalingsverplichtingen zal nakomen. Ingeval de verlangde zekerheidsstelling niet binnen de daartoe door Match-id b.v. te stellen redelijke termijn wordt verstrekt, is deze gerechtigd – zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst de uitvoering van de overeenkomst voor het niet uitgevoerde gedeelte op te schorten dan wel de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, een en ander onverminderd het recht van Match-id b.v. op betaling van het reeds gepresteerde en/of schadevergoeding.

Artikel VIII. Annulering opdracht

 1. De opdrachtgever is gerechtigd tot annulering van de opdracht tot uiterlijk 1 maand voor de feitelijke aanvang van de uitvoering. Alsdan is de opdrachtgever aan Match-id b.v. 25% van het overeengekomen offertebedrag verschuldigd. Bij annulering van de opdracht op kortere termijn zal de opdrachtgever 50% van het overeengekomen offertebedrag verschuldigd zijn. Bovendien is de opdrachtgever aan Match-id b.v. verschuldigd de door laatstgenoemde zelf voor de uitvoering van de opdracht aan derden verschuldigde kosten, voorzover deze redelijkerwijs niet meer kunnen worden voorkomen.

Artikel IX. Voortijdige beëindiging en opzegging

 1. Abonnementscontracten kunnen worden beëindigd, door middel van schriftelijke opzegging, aan het eind van de vaste contract periode met inachtneming van een opzegtermijn van drie maanden. Indien opdrachtgever het lopende abonnement niet tijdig heeft beëindigd dan wordt het contract voor de periode van een jaar stilzwijgend verlengd.
 2. Overige opdrachten kunnen worden beëindigd, door middel van schriftelijke opzegging, met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand.
 3. Zijn er in de periode voor opzegging kosten en/of verplichtingen aangegaan met derden gemaakt bijvoorbeeld voor de installatie van software of het maken van aanpassingen in de internetapplicaties dan kunnen deze niet op Match-id b.v. worden verhaald.
 4. Indien de opzegging door de opdrachtgever geschiedt, heeft Match-id b.v. recht op uitbetaling van het door deze tot op de datum van de opzegging – afgemeten naar de bestede tijd/geleverde prestatie – aan honorarium in rekening te brengen bedrag wegens verstrekte adviezen en/of verrichte diensten.

Artikel X. Aansprakelijkheid

 1. Match-id b.v. geeft geen garantie met betrekking tot de resultaten van adviezen en/of opdrachten. Match-id b.v. zal voor de uitvoering van opdrachten zorgdragen naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap. Daarenboven zegt Match-id b.v. toe al het nodige te doen om het beoogde resultaat te bereiken.
 2. Match-id b.v. is jegens de opdrachtgever slechts aansprakelijk voor de schade ten gevolge van ernstige tekortkomingen harerzijds, welke vermeden hadden kunnen worden, indien die zorgvuldigheid, die deskundigheid en dat vakmanschap waren in acht genomen, waarop bij de uitvoering van de opdracht gerekend mocht worden.
 3. De aansprakelijkheid van Match-id b.v. zal ten opzichte van de opdrachtgever in geen geval verder strekken dan het bedrag van de aan haar verschuldigde abonnementsgelden en honoraria met betrekking tot adviezen of de uitvoering van opdrachten. Bij opdrachten met een langere looptijd zal de aansprakelijkheid worden beperkt tot het honorarium gedeelte verschuldigd over de laatste drie maanden voorafgaande aan het schadefeit of de klacht.
 4. Indien de Match-id internetapplicaties worden gebruikt via de provider van opdrachtgever kan Match-id b.v. niet aansprakelijk worden gesteld voor storingen.
 5. De provider van Match-id b.v. garandeert een uptime van 98% voor haar server op het internet. Wordt deze norm niet gehaald dan is Match-id b.v. gebonden aan de algemene voorwaarden van haar provider. Daar waar deze de mogelijkheid bieden voor het verhalen van schade zal Match-id b.v. zich inspannen deze te verhalen.
 6. Indien de Match-id internetapplicatie draait op een systeem van de opdrachtgever is Match-id b.v. niet aansprakelijk voor storingen.

Artikel XI. Geheimhouding, concurrentiebeding

 1. Match-id b.v. staat er voor in dat zorgvuldig wordt omgegaan met de gegevens welke in het kader van de opdracht aan haar worden verstrekt. Dit geldt zowel voor informatie over de organisatie van de opdrachtgever als van personen. In dit laatste geval betreft het testuitslagen en rapportages daarover.
 2. De opdrachtgever verbindt zich tegenover Match-id b.v. om geen mededelingen aan derden te doen over haar aanpak, werkwijze, rapportage of overige wijzen van advisering of dienstverlening zonder haar uitdrukkelijke toestemming.
 3. Match-id b.v. behoudt zich ter zake van de internetapplicaties, aanpak, werkwijze, rapportage of overige wijze van advisering of dienstverlening alle rechten en bevoegdheden voor , die haar krachtens de auteurswet dan wel rechtens toekomen.
 4. Gedurende een periode van één jaar, te rekenen vanaf de datum van voltooiing van de laatste opdracht geldt de uitdrukkelijke bepaling dat het de opdrachtgever niet is toegestaan om rechtstreeks contact te hebben of te doen hebben met adviseurs/medewerkers van Match-id b.v. anders dan na uitdrukkelijke toestemming van laatstgenoemde.
 5. Match-id b.v. is gerechtigd tot het vorderen van vergoeding van alle schade, die uit overtreding van het hiervoor vermelde verbod zou zijn ontstaan. Bij overtreding van het verbod door de opdrachtgever heeft Match-id b.v. jegens diegene die het verbod heeft overtreden aanspraak op een – niet voor rechterlijke matiging vatbare – boete groot € 2.500,-- per overtreding en per dag dat de overtreding voortduurt.

Artikel XII. Tussentijdse wijziging opdracht

 1. Indien tijdens de uitvoering van de opdracht de opdrachtgever nadere opdrachten geeft, of de bestaande opdracht wenst te wijzigen, zal zulks slechts kunnen geschieden, indien Match-id b.v. dit aanvaardt en de opdrachtgever de daarvoor eventuele verschuldigde (meer) kosten vergoedt op een door Match-id b.v. aan te geven wijze en op de daarvoor te stellen termijn.

Artikel XIII. Overmacht

 1. Indien Match-id b.v. ten gevolge van een maatregel, omstandigheid of gebeurtenis, waarvan de gevolgen aan Match-id b.v. redelijkerwijs niet kunnen worden toegerekend, niet aan zijn verplichtingen kan voldoen, is Match-id b.v. gerechtigd om zonder rechterlijke tussenkomst de overeenkomst met de opdrachtgever geheel of gedeeltelijk te ontbinden of de uitvoering daarvan geheel of gedeeltelijk op te schorten zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.

Artikel XIV. Geschillen, geldend recht

 1. Alle geschillen voortvloeiende uit de naar aanleiding van een met Match-id b.v. gesloten overeenkomst zullen worden voorgelegd aan de Arrondissementsrechtbank te Maastricht, dan wel aan de volgens de regels van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering in Nederland bevoegde rechter.
 2. Deze voorwaarden en alle overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn worden beheerst door Nederlands recht.

Artikel XV Intellectuele eigendoms- en gebruikersrechten

 1. Tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders overeenkomen, zal opdrachtgever geen recht van intellectuele eigendom (zoals auteursrechten) verkrijgen met betrekking tot de Match-id assessments, internetapplicaties, modellen, lesmateriaal, enz. De producten, modellen, lesmateriaal, enz. mogen uitsluitend door opdrachtgever gebruikt worden en alleen voor het overeengekomen project(en). Indien de opdrachtgever de assessments, internetapplicaties, modellen, lesmateriaal, enz. aan derden overdraagt in de normale bedrijfsuitoefening is zulks slechts toegestaan indien de opdrachtgever zich dit recht schriftelijk heeft voorbehouden in de overeenkomst. Opnieuw gebruiken van de assessments, modellen, lesmateriaal, enz. is de opdrachtgever uitsluitend toegestaan na schriftelijke toestemming van Match-id b.v., aan welke toestemming Match-id b.v. nadere voorwaarden en betalingseisen mag stellen.
 2. Het is opdrachtgever niet toegestaan wijzigingen aan te brengen in teksten, vorm en logo’s van assessments, internetapplicaties, modellen, lesmateriaal, enz. die in het kader van de opdracht beschikbaar zijn gesteld.

Laatstelijk gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Maastricht, december 2007.

Talent Management Tools

Match-id levert recruitmentsoftware met geïntegreerde online assessments en een vacatureportaal. 

Lees meer »

Download folder

Consultancy

Match-id biedt talentselectie, recruitment- en loopbaanbegeleiding en een online testlokaal. 

Lees meer »

Download folder

Online Identity Recruitment

Match-id werft en selecteert uw ideale kandidaat en garandeert een 100% match!

Lees meer »

Download folder


Snel en efficiënt, alléén de beste kandidaten


Vaste succesfee
- mbo €3.500,-
- hbo  €4.500,-
- management €7.000,-


Match-id brengt de 'streepjescode'
van iemand in beeld


Het 'buikgevoel' 
als hard selectiecriteriumTalent wordt schaars!


Van alle 
persoons-
kenmerken 
is 95% niet te veranderen...


Succes gegarandeerd door online assessments